Noul Regulament General de Protecţia Datelor

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Biblioteca Judeţeană Satu Mare este operator de date cu caracter personal pentru activitatea de furnizare de informaţii şi servicii pe care o desfăşoara, în acord cu prevederile legale în vigoare.
În acest context, Bibliotecii Judeţene Satu Mare îi revine obligaţia de a prelucra/colecta de la solicitanţii de servicii specifice respectiv persoanele vizate, date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum şi de a administra în condiţii de siguranţă aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil. În vederea prestării serviciilor solicitate este necesară colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor vizate/ solicitanţilor.
Siguranţa datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi şi ne propunem să vă protejăm datele personale şi să fim transparenţi cu privire la categoriile de date prelucrate. Noi înţelegem obligaţiile care ne revin si dorim să vă ajutăm să înţelegeţi cum şi de ce prelucrăm datele dumneavoastră. Datele cu caracter personal se referă la orice informaţii care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal şi pot include: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de e-mail, nivelul studiilor, calificarea.
Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile, legate de dumneavoastră (de exemplu, informaţii despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viaţa sau orientarea sexuală, date referitoare la apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, cu excepţia cazului in care aceste date cu caracter personal sensibile sunt relevante pentru un anumit scop şi/sau în cazul în care ne-aţi furnizat consimţământul dumneavoastră explicit, în mod separat).
Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR:
o dreptul de a fi informat privind datele dumneavoastră cu caracter personal (Art.13 si 14);
o dreptul de acces: aveţi dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastra sunt prelucrate de către bibliotecă (Art.15);
o dreptul la rectificare: aveţi dreptul de a corecta datele pe care Biblioteca Judeţeană Satu Mare le deţine în legatură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete (Art.16);
o dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat): în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele personale sa fie şterse din evidenţele bibliotecii, fără întârzieri nejustificate (Art.17);
o dreptul la restricţionarea prelucrării: în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de catre Biblioteca Judeţeană Satu Mare (Art.18);
o dreptul la portabilitatea datelor: aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care au fost furnizate către Biblioteca Judeţeană Satu Mare într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea bibliotecii (Art.20);
o dreptul la opoziţie: în orice moment, aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri (Art.21);
o dreptul de a formula obiecţii: aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de procesare;
o dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
o dreptul de a vă adresa justiţiei, în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.
Pentru exercitarea drepturilor, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, sau puteţi utiliza formularele ce vă sunt puse la dispoziţie, precum şi căile şi mijloacele de informare. De asemenea, vă puteţi adresa ANSPDCP şi/sau justiţiei pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

Regulament General de Protecţia Datelor
1. CERERE pentru exercitarea dreptului de acces2. CERERE pentru exercitarea dreptului de intervenţie3. CERERE pentru exercitarea dreptului de opoziţie4. MODEL DE PLÂNGERE (alte cazuri)Ultima actualizare : 19.03.2019

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti