CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ


  REGULAMENTUL INTERN DESTINAT SERVICIILOR PENTRU PUBLIC
  (Extras din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene Satu Mare)

  "Biblioteca publică asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate."
  (art. 22, alineatul 2, din Legea bibliotecilor, nr. 334/2002)
  CAP. I. UTILIZAREA SERVICIILOR DE BILBIOTECĂ
  Art. 1. Biblioteca Judeţeană Satu Mare, în calitatea ei de instituţie de profil cu funcţii de informare, educaţie, cultură şi cercetare, de constituire şi tezaurizare a colecţiilor de bază, asigură urmatoarele servicii pentru public:
  1. Servicii gratuite:
  1.1. Împrumutul de documente la domiciliu sau pentru consultare/utilizare prin secţiile de împrumut şi sălile de lectură.
  1.2. Oferirea de informaţii factologice pentru domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau din alte baze de date.
  1.3. Utilizarea bibliotecii de la distanţă prin telefon, fax, posta, prin accesul on-line la bazele de date (cataloagele electronice) şi prin serviciile organizate în exterior pentru persoanele aflate în dificultate.
  1.4. Prelungirea termenului de împrumut până la 30 de zile.
  1.5. Rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării. Rezervarea se face la cererea utilizatorilor.
  1.6. Împrumut interbibliotecar de documente.
  1.7. Studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite "colectii speciale", în săli destinate acestui scop, la cerere şi cu aprobarea directorului.
  1.8. Asistenţa de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem informatizat.
  1.9. Consultaţii biblioteconomice şi privitoare la tehnica muncii intelectuale, la solicitarea persoanelor sau instituţiilor interesate.
  1.10. Informarea şi documentarea bibliografică, pe baza colecţiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele şi bibliografiile existente în reţeaua naţională informatizată şi, dupa caz, în reţeaua internaţională.
  1.11. Organizarea de programe culturale, evenimente, expoziţii, activităţi educative etc., printr-un program prestabilit la începutul anului calendaristic.
  1.12. Cercetări bibliografice, la cerere şi cu programare.
  1.13. Informaţii legislative.
  2. Servicii contra cost:
  Începând cu data de 1 ianuarieie 2015, Biblioteca Judeţeană Satu Mare va percepe următoarele taxe:
  Eliberare permis de intrare persoane active12 lei/5 ani
  Eliberare permis de intrare preşcolari, elevi, studenţi, pensionari, şomeri, casnice8 lei/5 ani
  Eliberare duplicat permis de intrare20 lei
  Viza anuală a permisului de intrare: Persoane active2 lei/an
  Viza anuală a permisului de intrare: Preşcolari, elevi, studenţi, pensionari, şomeri, casnice1 leu/an
  Penalităţi pentru depăşirea termenului de restituire0,10 lei/unitate/zi

  Art. 2.Biblioteca Judeţeană Satu Mare asigură un program de funcţionare pentru public de 42 de ore/saptamână la punctele de servicii de la sediul central si 30 de ore/saptamna la cele trei filiale.
  Program
  2.1. În cazuri excepţionale şi cu aprobarea directorului, programul Bibliotecii poate suferi modificări. Acestea vor fi comunicate în timp util prin intermediul presei locale, prin anunţuri dispuse la punctele de acces şi în mediul virtual, pe pagina web a instituţiei www.bibliotecasatumare.ro şi www.facebook\bibliotecasatumare

  CAP. II. ÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ ŞI ELIBERAREA PERMISULUI DE INTRARE.
  Art. 3. Pentru înscrierea la bibliotecă sunt necesare urmatoarele:
  - act de identitate;
  - paşaport (pentru cetăţenii străini);
  - o fotografie tip legitimaţie;
  - un plic timbrat pentru corespondenţa internă.
  - achitarea taxei de eliberare a permisului de intrare, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare Nr. 98 din data de 26 aprilie 2013;
  Pentru înscrierea utilizatorilor minori este OBLIGATORIE prezenţa unui reprezentant legal (părinte, tutore) pentru semnarea fişei "Contract de împrumut".
  Art. 4. La data înscrierii la bibliotecă se încheie CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT. Contractul de împrumut, semnat de utilizator pe de o parte şi de bibliotecă pe de altă parte, constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asuma răspunderea morală, materială şi penală, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate, folosirea celorlalte bunuri materiale ale bibliotecii şi respectarea prezentului Regulament.
  4.1. Semnarea Contractului de împrumut la înscriere şi înregistrarea împrumuturilor în sistem automatizat, în prezenţa cititorului, sau în sistem manual prin semnarea rubricii destinate acestui scop, atestă efectuarea împrumutului şi acceptarea de către utilizator a responsabilităţilor ce-i revin conform prezentului Regulament.
  4.2. În urma încheierii Contractului de împrumut se eliberează PERMISUL DE INTRARE, pe baza căruia se asigură accesul la serviciile bibliotecii.
  4.3. Copii până la 14 ani pot fi înscrişi ca cititori de către unul din parinţi sau, în situaţii speciale, de către o persoană majoră în calitate de girant, pe baza actelor menţionate mai sus.
  4.4. Permisul de intrare este PERSONAL şi NETRANSMISIBIL !!!
  4.5. Permisul cu acces general permite intrarea la toate punctele de servicii. Permisul cu acces limitat (nerezidenţi în municipiul Satu Mare) este valabil numai pentru serviciile oferite de sala de lectură.
  4.6. Permisul de intrare îşi păstrează valabilitatea prin vizarea lui în fiecare an calendaristic
  Art.5. Anual, la data înscrierii sau reînscrierii , utilizatorul este obligat să prezinte actul de identitate pentru actualizarea Contractului de împrumut şi vizarea permisului de intrare.
  4.1. La schimbarea domiciliului sau actelor de identitate ori în cazul modificărilor de statut social, loc de muncă etc., utilizatorul trebuie să comunice în timp de 15 zile calendaristice.

  CAP. III. CONDIŢII GENERALE PRIVIND ÎMPRUMUTUL LA DOMICILIU ŞI/SAU CONSULTAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTECĂ ÎN SĂLILE DE LECTURĂ
  Împrumutul la domiciliu
  Art. 6.
  Se realizează prin secţiile de împrumut la domiciliu de la sediul central (Secţia de împrumut pentru adulţi, Secţia de împrumut pentru copii) şi prin filiale (Filiala nr. 1, Micro 16, str. Brânduşa, nr.17; Filiala nr.2 "Lucian Blaga", Micro 17, Şcoala generală "Lucian Blaga", et. II; Filiala nr.3, Şcoala generală nr.3, parter)
  Art. 7. Pot beneficia de serviciul de împrumut la domiciliu toţi cetăţenii cu domiciliul stabil sau rezidenţi în municipiul Satu Mare
  Art.8. Accesul la cataloagele şi bazele de date ale bibliotecii se face sub îndrumarea bibliotecarului.
  Art. 9. Fiecare utilizator poate împrumuta la domiciliu maxim 3 cărţi (titluri), la o singură vizită la bibliotecă, pentru o perioadă de 14 zile.
  Art. 10. În cazul imposibilităţii lecturării documentelor de bibliotecă împrumutate în termenul de 14 zile, stabilit iniţial, se poate prelungi termenul de împrumut cu încă 14 zile, în cazul în care publicaţiile respective nu sunt solicitate şi de alţi utilizatori.
  Art. 11. Prelungirea termenului se face la solicitarea utilizatorilor şi cu cartea "la vedere".
  11.1. În cazul în care titlurile solicitate la un moment dat nu sunt disponibile, cititorii pot opta pentru rezervare de titlu, prin completarea unui formular tip.
  11. 2. Cărţile rezervate se păstrează 2 zile de la data înştiinţării, data după care se repun în circulaţie.
  11. 3. Publicaţiile solicitate pe care nu le deţine biblioteca pot fi procurate prin împrumut interbibliotecar, la cererea expresă a utilizatorilor.
  Art. 12. Publicaţiile solicitate vor fi verificate de către utilizatori înainte de a fi împrumutate. Orice neregulă (pagini lipsa, decupaje, conţinut schimbat etc.) va fi semnalată imediat bibliotecarului pentru a nu întâmpina neplăceri la restituirea lor.
  Art. 13. Bibliotecarul care va prelua publicaţiile restituite de utilizatori, va verifica, în prezenţa acestora, fiecare titlu (volum) în parte şi, în cazul în care nu va semnala nereguli, va confirma, prin semnătura, restituirea lor. Aceeaşi procedură se impune şi la restituirea publicaţiilor consultate în sala de lectură.
  Consultarea documentelor de biblioteca în sala se lectură şi/sau în spaţiile special amenajate.
  Art. 14. Accesul în sala de lectură este permis tuturor cetăţenilor care au dobândit calitatea de "utilizator înscris" sau "membru înregistrat" prin obţinerea Permisului de intrare.
  Art. 15. Pot fi consultate pe loc şi nu se scot în nici un caz din bibliotecă publicaţiile care fac parte din fondurile Colectiilor speciale, Sălii de lectură şi Depozitului legal.
  15.1. Documentele care fac parte din fondul de "Colecţii speciale" (carte veche, manuscrise, fotografii etc.) se pot consulta numai cu aprobarea conducerii instituţiei şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii.
  15.2. Publicaţiile din fondul "Depozit legal de tipărituri" se pot consulta numai cu aprobarea conducerii instituţiei.
  15.3. Discurile, casetele audio şi cele video, CD-urile, CD-ROM-urile, se împrumută la domiciliu, se ascultă, vizionează şi studiază folosind aparatură tehnică adecvată. Este interzisă copierea/multiplicarea acestora în scopuri comerciale.
  15.4. Pentru obţinerea documentelor de bibliotecă în sala de lectură se completează un buletin de cerere pentru fiecare titlu solicitat. Numarul publicaţiilor care pot fi solicitate pentru consultare în incintă este nelimitat.
  14.5. Documentele consultate în sala de lectură şi în spaţiile special amenajate studiului vor fi înmânate bibliotecarului de serviciu care le va aşeza la locul potrivit.

  CAP. IV. DREPTURILE UTILIZATORILOR
  Art. 16. Utilizatorii au urmatoarele drepturi:
  16. 1. Să beneficieze de toate serviciile bibliotecii;
  16. 2. Să solicite asistenţa bibliotecarului în regăsirea informaţiilor prin intermediul cataloagelor tradiţionale şi electronice sau a lucrărilor de referinţă;
  16. 3. Să reclame bibliotecarului de serviciu orice nemulţumire faţă de serviciile oferite, de organizarea colecţiilor sau de orarul de funcţionare, utilizând caietul de sugestii şi reclamaţii.

  CAP. V. OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR
  Art. 17. Utilizatorii sunt obligaţi:
  17. 1. Să respecte Regulamentul serviciilor pentru public;
  17. 2. Să ofere la înscriere date personale corecte;
  17. 3. Să respecte termenul de împrumut la domiciliu; în caz contrar va achita suma de 0,10 lei/carte/zi, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare Nr. 98 din data de 26 aprilie 2013;
  17. 4. Să adopte o atitudine civilizată faţă de personalul bibliotecii şi bunurile puse la dispoziţie pentru informare, lectură şi studiu, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în spaţiile bibliotecii;
  17. 5. Să restituie documentele de bibliotecă în starea în care le-a primit. Este interzis schimbul documentelor de biblioteca între utilizatori;
  17. 6. Să asigure igiena publicaţiilor împrumutate şi să informeze personalul de serviciu asupra îmbolnavirilor de natură contagioasă;
  17. 7. Să predea publicaţiile consultate la Sala se lectură cu 15 minute înainte de ora închiderii.
  Art. 18. Utilizatorii care au deteriorat sau pierdut una sau mai multe publicaţii împrumutate sunt obligaţi, fără întârziere, să:
  - procure un exemplar identic cu cel pierdut sau deteriorat sau
  - să achite contravaloarea actualizată a documentului pierdut sau deteriorat, conform articolului 67, alineatul (2) din Legea bibliotecilor, nr.334/2002
  "Distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat."
  Art. 19. Orice operaţiune de împrumut este suspendată până la soluţionarea restituirii sau despăgubirii. Pentru utilizatorii minori, despăgubirile vor fi suportate de către giranţi (cei care şi-au asumat responsabilitatea morală şi materială în momentul semnării fişei Contract de împrumut).
  Art. 20. În sălile şi depozitele cu acces liber la raft este interzisă intrarea cu publicaţii proprii, mape, sacoşe, serviete, paltoane, ş.a.m.d; acestea vor fi depuse în spaţiile special amenajate, la intrare.
  Art. 21. În spaţiile bibliotecii este interzisă:
  - intrarea persoanelor a caror ţinută vestimentară contravine normelor de igienă personală;
  - accesul animalelor de companie;
  - folosirea telefoanelor mobile;
  - fumatul;
  - comportamentul imoral şi antisocial.

  CAP. VI. SANCŢIUNI PENTRU ÎNCĂLCAREA REGULAMENTULUI
  Art. 22. În caz de nerespectare a termenului de împrumut se vor lua urmatoarele măsuri:
  - expedierea de la 14 zile de la expirarea termenului de împrumut, a primei scrisori de înştiinţare de restituire.
  - dupa 30 de zile de la expirarea termenului de împrumut, biblioteca va expedia a doua scrisoare de înştiinţare de restituire; vor fi înştiinţate de asemenea, instituţiile publice sau private în care îşi desfăşoară activitatea sau şcolile în care învaţă utilizatorii restanţieri.
  - Întârzierile justificate prin prezentarea unor acte, vor putea fi apreciate de către şeful de birou, şeful serviciului sau de către conducerea bibliotecii.
  - aplicarea unei interdicţii de împrumut de 14 zile.
  Art. 23. Pentru deteriorări sau pierderi succesive de documente de bibliotecă vor fi aplicate sancţiuni după cum urmează:
  - pentru doua pierderi sau deteriorari succesive se va suspenda dreptul de împrumut la domiciliu pentru o perioadă de un an de la data constatării abaterii.
  - cea de-a treia pierdere sau deteriorare va priva utilizatorul în cauză de dreptul de a împrumuta/consulta orice fel de document, timp de trei ani.
  Aceste sancţiuni se aplică utilizatorilor care se prezintă la timp pentru rezolvarea problemei create şi nu ajung în situaţia de contravenienţi.
  Art. 24. Daca în urma acestor demersuri publicaţiile nu au fost restituite, numele contravenienţilor şi sumele datorate instituţiei (publice!!!) vor fi înaintate Tribunalului Judeţean Satu Mare pentru obţinerea titlului executor şi apoi Administraţiei Financiare a Municipiului Satu Mare. Sumele cheltuite de bibliotecă pentru recuperarea pagubei produse (cheltuieli poştale, taxe de timbru, formulare tipizate) vor fi suportate de utilizatorii care au cauzat prejudiciile mai sus menţionate. Dreptul de împrumut la domiciliu va fi suspendat pentru o perioadă de cinci ani.
  Utilizatorii care nu-şi reglementează relaţia cu biblioteca în urma acestor demersuri sunt consideraţi contravenienţi. În consecinţă li se suspendă definitiv accesul la serviciile bibliotecii.
  Art. 25. Distrugerea sau sustragerea documentelor de bibliotecă, bunuri culturale comune, constituie infracţiune şi se sancţionează conform legilor în vigoare.
  Art. 26. Prezentul regulament va intra în vigoare începnd cu 1 iunie 2013.

Website counter

Ultima actualizare : 29.05.2013