CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ


Raport de activitate-2009


  RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2010


  MISIUNEA BIBLIOTECII JUDEŢENE SATU MARE
  Biblioteca Judeţeană Satu Mare are misiunea de a servi interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din municipiul şi judeţul Satu Mare,oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.
  PROFILUL INSTITUŢIEI
  Biblioteca Judeţeană Satu Mare este parte integrată a sistemului naţional de biblioteci publice şi instituţie de importanţă strategică prin asigurarea accesului gratuit şi nediscriminatoriu la informaţii de orice tip.
  Biblioteca Judeţeană Satu Mare este o bibliotecă publică cu profil enciclopedic, pusă în slujba comunităţii locale şi judeţene. Ea permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi alte surse proprii de informaţii. Este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în baza hotărârilor Consiliului Judeţean Satu Mare, a Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările ulterioare şi a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice aprobat prin Ordin comun al MEC, nr. 4265/19.08.2002 şi al MCCPCN nr. 2087/03.08.2002.
  Biblioteca Judeţeană Satu Mare este o bibliotecă publică de drept public, îşi desfăşoară activitatea în subordinea autorităţilor administraţiei publice judeţene şi funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliului Judeţean Satu Mare, şi funcţionează în clădirea de pe str. Decebal nr. 2 din anul 1972. Această clădire este construită în anul 1901, în stil neoclasic, de către societatea "Prima Casă de Economii din Sătmar". În 1947 intervine o fuziune între această societate şi Banca de Agricultură şi Casa de Păstrare din Cluj şi dreptul de proprietate se transferă acesteia din urmă. În 1960 are loc naţionalizarea şi proprietar devine Statul Român şi se transmite parterul clădirii în folosinţă la O.C.L. - Produse Industriale (magazin de mobilă), iar la etaj din 1961 o parte este folosit pentru locuinţe şi o parte pentru sediul U.J.C.C. Satu Mare.
  În anul 1972, cu ocazia sărbătoririi a 1000 de ani de atestare documentară a existenţei Sătmarului, printr-o hotărâre a Comitetului Executiv a Consiliului Popular Judeţean Satu Mare, biblioteca este mutată la parterul acestei clădiri din str. Decebal nr. 2 (în 1978 biblioteca face o investiţie de 97.200 lei).
  În 1982 U.J.C.C. cumpără clădirea de la Statul Român şi astfel devine proprietar, dar terenul rămâne în continuare în proprietatea Statului Român, respectiv Consiliul Judeţean şi se atribuie în folosinţă pe durata existenţei construcţiei.
  În 1992 actualul Federalcoop începe o acţiune în justiţie pentru ocuparea abuzivă fără drept şi fără titlu a spaţiului din imobil. Până în prezent au fost un număr de 24 de litigii de contencios administrativ, patrimoniale şi proceduri speciale.
  În martie 2007 se pune sechestru asigurator asupra Sălii de lectură şi asupra spaţiului în care funcţiona serviciul de Evidenţă, Catalogare, Clasificare şi Prelucrare Informatizată a Colecţiilor, iar în anul 2009 s-a reuşit după negocieri cu Federalcoop să se ridice sechestrul asigurator numai asupra spaţiului în care funcţiona acest serviciu.
  Ultima somaţie de evacuare a bibliotecii din acest imobil a fost primită în data de 28.09.2010 prin care ni s-a pus în vedere ca în termen de 5 zile să evacuăm imobilul în care se află biblioteca. S-a făcut contestaţie la suspendarea executării care a fost admisă de instanţă.
  Activitatea Bibliotecii Judeţene Satu Mare se structurează şi se dimensionează raportat la populaţia judeţului şi necesităţilor acesteia de informare, lectură şi educaţie, îndeplinind şi funcţia de bibliotecă publică pentru municipiul Satu Mare. De asemenea, Biblioteca Judeţeană Satu Mare are rol de coordonare metodologică şi pregătire profesională pentru bibliotecarii din bibliotecile publice de pe raza judeţului.
  Ca instituţie de cultură ce face parte integrantă din sistemul informaţional naţional, Biblioteca Judeţeană Satu Mare îndeplineşte corespunzător nivelului de organizare, resurselor alocate şi cerinţelor comunităţii judeţene, următoarele atribuţii ce-i revin, potrivit legii :
  • a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente; organizează, în condiţiile legii, Depozitul legal judeţean;
  • b) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloagele şi alte instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem automatizat cât şi tradiţional, formează şi îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;
  • c) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sala de lectură, servicii de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţiile şi filialele bibliotecii;
  • d) desfăşoară activităţi de informare bibliografică şi de documentare, în sistem tradiţional şi informatizat; elaborează bibliografia locală curentă;
  • e) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar ori servicii de accesare şi comunicare la distanţă;
  • f) iniţiază, organizează şi să colaboreză la programe şi acţiuni de diversificare, modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă;
  • g) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul biblioteconomiei, ştiinţelor informării; redactează şi editează produse culturale;
  • h) întocmeşte rapoarte statistice de evaluare a activităţii. Aceste date se transmit ordonatorului de credite - Consiliului Judeţean satu Mare - şi Comisiilor de specialitate din cadrul ANBPR.
  Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor ce-i revin potrivit nivelului de organizare, Biblioteca Judeţeană Satu Mare a realizat în 2010 în cadrul serviciilor de la sediul central şi în cele trei filiale următoarele activităţi:
  Serviciul dezvoltare, evidenţă şi prelucrare informatizată a colecţiilor
  Biblioteca Judeţeană Satu Mare este obligată să îşi dezvolte continuu colecţiile de documente, prin achiziţionarea continuă de titluri din producţia editorială curentă, ca şi prin completarea retrospectivă, pentru a asigura o rată optimă de înnoire a colecţiilor conform Art. 28, alin (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice.
  Documentele pot fi puse la dispoziţia utilizatorilor numai după prelucrarea lor biblioteconomică integrală şi după transferarea lor în gestiunea compartimentelor de relaţii cu publicul.
  În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în documente, biblioteca are obligaţia ca, în continuarea operaţiunilor de evidenţă, să realizeze şi activităţi specifice de prelucrare curentă a documentelor intrate şi ieşite sau aflate în colecţii, prin efectuarea operaţiunilor specifice de catalogare, clasificare şi indexare, în regim tradiţional şi automatizat prin soft-ul de bibliotecă TINLIB.
  Prin sechestrul pus pe această secţie la data de 13 martie 2007, a fost blocată baza de date şi programele de bibliotecă, ajungându-se la imposibilitatea prelucrării documentelor de bibliotecă nou achiziţionate şi a celor restante din anii 2007-2008. Deschizându-se serviciul în luna martie 2009 s-a început prelucrarea fondului de documente restante, la care se lucrează şi acum.
  În cursul anului 2010 au fost achiziţionate un număr de 10011 documente. De la edituri s-au cumpărat în acest an 2511 exemplare şi 6000 exemplare din fondul documentar Nae Antonescu, la care se adugă un număr de 1500 volume primite cu titlu de donaţie de la mai multe instituţii şi ONG-uri, de la Jurnalul Naţional şi Min. Culturii, achiziţionate pentru bibliotecile publice. Valoarea totală a achiziţiilor din bugetul alocat pe anul 2010 este de 100000 lei. În total au intrat în colecţiile Bibliotecii Judeţene Satu Mare aproximativ 8000 titluri.
  La sfârşitul anului 2010 numărul total al colecţiilor bibliotecii se ridica la cca. 430011 unităţi de bibliotecă.
  Personalul acestui serviciu a desfăşurat activităţi specifice secţiei de prelucrare:
  • a) a colecţionat documentele necesare organizării în condiţii optime a activităţii de informare, documentare şi lectură la nivelul comunităţii judeţene şi locale, realizând completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, transfer, donaţii de la persoane juridice şi fizice, schimb interbibliotecar şi prin alte surse legale.
  • b) a prelucrarat biblioteconomic integral documentele intrate, prin efectuarea operaţiunilor specifice de catalogare, clasificare şi indexare, în regim tradiţional şi automatizat prin soft-ul de bibliotecă TINLIB.
  • c) a transferat în gestiunea compartimentelor de relaţii cu publicul documentele achiziţionate.
  • d) a operat în evidenţele unice ale bibliotecii documentele intrate şi ieşite sau aflate în colecţii.
  • e) a realizat rapoartele statistice (Raport statistic anual, Raport statistic de utilizare a bibliotecii, CULT I).
  • f) s-a urmărit respectarea Legii nr. 111 din 21 noiembrie 1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale prin contactul direct sau telefonic cu instituţiile care intră sub incidenţa legii, completându-se Depozitul legal judeţean Satu Mare cu 200 de unităţi de bibliotecă în vederea organizării manifestării anuale "Anul editorial sătmărean 2009".
  • g) a editat buletinul bibliografic "Anul editorial sătmărean 2009".
  • h) s-a ocupat de pregătirea şi organizarea propriu-zisă a acţiunii culturale "Anul editorial sătmărean 2009".
  Serviciul de asistenţă metodică şi pregătire profesională
  A coordonat activitatea metodologică pentru cele 60 de bibliotecile publice de pe raza judeţului, din care:
  • 1 biblioteca judeţeană,
  • 1 biblioteca municipală,
  • 4 biblioteci orăşeneşti,
  • 54 biblioteci comunale.
  Acest serviciu a oferit consultaţii în domeniul biblioteconomic, atât în sistem tradiţional cât şi în sistem informatizat la centru.
  • - a oferit sprijin pentru completarea colecţiilor;
  • - a organizat întâlniri metodice trimestriale cu bibliotecarii din judeţ, în alte spaţii din municipiu (Muzeul de istorie, Liceul I. C. Brătianu, Camera de Comerţ);
  • - s-a elaborat tematica şi bibliografia pentru concursurile de ocupare a posturilor de bibliotecar în bibliotecile publice din judeţul Satu Mare şi s-a participat la toate aceste concursuri;
  • - s-a asigurat o permanentă înnoire a cunoştintelor de specialitate prin cursuri de pregătire profesională, atât pe plan local, cât si la nivel naţional, prin cursuri coordonate de Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, avizate de Ministerul Culturii si Cultelor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi prin Comisia profesională a ANBPR-ului.
  Din perspectiva Bibliotecii Judeţene, manifestările prilejuite de acţiunea "Caravana culturală sătmăreană", desfăşurată în lunile mai-iunie, au refăcut legătura cu cartea a iubitorilor de lectură din zonele pe unde am poposit. Contribuţia Bibliotecii Judeţene Satu Mare în cadrul manifestărilor a adus în atenţia comunităţilor locale valori proprii, din păcate prea puţin cunoscute. Demersul nostru a avut tocmai scopul de a readuce în actualitate personalităţi uitate sau mai puţin cunoscute. În toate localităţile prin care am poposit autorităţile şi auditoriul s-au arătat interesate de biografiile personalităţilor prezentate , iar copiii preşcolari şi şcolari mici s-au bucurat de prezentarea PowerPoint şi expoziţiile de carte "Cărticica mea de suflet." Activităţile instituţiei nostre din cadrul Caravanei, au însumat un auditoriu de peste 850 de participanţi.
  Aspectele mai puţin reuşite se referă la faptul că s-a simţit insuficienta popularizare a evenimentelor, astfel că manifestarea nu a fost receptată peste tot la dimensiunea sa reală. De asemenea, la unele manifestări prezenţa factorilor educativi ori culturali din localităţile în care "Caravana" a poposit a fost foarte "discretă".
  BIBLIONET
  Biblionet este un program naţional care va facilita românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile sa asigure servicii in comunitatile locale sub forma unui parteneriat intre IREX, Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR), autoritatile locale si nationale si bibliotecile din tara.
  Ivindu-se oportunitatea de a fi implementat şi în judeţul nostru programul "BIBLIONET" lansat de IREX şi ANBPR, Serviciul Metodic a efectuat o evaluare a activităţii tuturor bibliotecilor publice din judeţ, în urma căreia au fost selectate 20 de biblioteci publice care au intrat în acest proiect în urma selecţiei şi a evaluării făcute împreună de biblioteca noastră cu reprezentanţii IREX de la Bucureşti conform unor condiţiile de eligibilitate impuse de program.

  Tabel nominal cu cele 20 de biblioteci publice propuse pentru programul "Biblionet" şi numărul de calculatoare pe care Irex Bucureşti le-a aprobat pentru bibliotecile publice din judeţ

  Numele biblioteciiNr.
  PC-uri
  1. Biblioteca Judeţeană Satu Mare10
  2. Biblioteca municipală Carei 8
  3. Biblioteca orăşănească Livada4
  4. Biblioteca orăşănească Negreşti-Oaş6
  5. Biblioteca orăşănească Tăşnad 4
  6. Biblioteca comunală Acâş4
  7. Biblioteca comunală "Viorel Sălăgean" Beltiug4
  8. Biblioteca comunală Certeze4
  9. Biblioteca comunală Crucişor4
  10. Biblioteca comunală Hodod4
  11. Biblioteca comunală Lazuri4
  12. Biblioteca comunală Moftin4
  13. Biblioteca comunală Odoreu4
  14. Biblioteca comunală Pir4
  15. Biblioteca comunală Santău4
  16. Biblioteca comunală Supur4
  17. Biblioteca comunală Terebeşti4
  18. Biblioteca comunală Urziceni 4
  19. Biblioteca comunală Valea Vinului 4
  20. Biblioteca comunală Viile Satu Mare 4

  Biblioteca Judeţeană Satu Mare face parte din categoria bibliotecilor automatizate, fiind inclusă în Programul de Automatizare şi Dezvoltare a Serviciilor din cadrul Reţelei Naţionale a Bibliotecilor Publice din România. Conform strategiei stabilite, procesul de informatizare a continuat prin:
  • automatizarea activităţilor de prelucrare - stocare a informaţiilor
  • administrarea reţelei de calculatoare şi sistemului integrat de bibliotecă TINLIB
  • realizarea şi publicarea site-ului instituţiei www.bibliotecasatumare.ro
  • asigurarea suportului hardware necesar suportării creşterii traficului de date din reţeaua locală a bibliotecii.
  Pentru a garanta funcţionarea fără incidente a sistemului informatic s-a asigurat depanarea, supravegherea şi asistenţă pe toată perioada programului bibliotecii de către personalul specializat al instituţiei.
  Colecţii speciale şi fond de patrimoniu
  S-a asigurat valorificarea şi cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural naţional în vederea accesului democratic la cultură; s-a asigurat prelucrarea fondului de patrimoniu; s-au pus la dispoziţia utilizatorilor surse de informare.
  S-a continuat prelucrarea bibliografică în sistem automatizat şi cercetarea cărţii străine vechi din secolul al XVIII-lea. De asemenea, s-au continuat completările în structura volumului III (L-Z) al catalogului de sec. XVII.
  S-au făcut modificări ale rapoartelor de expertiză pentru incunabulele colecţiei, potrivit noilor reglementări, în vederea clasării acestora, potrivit legii, în categoria tezaur.
  S-a continuat completarea documentaţiei necesare în vederea întocmirii rapoartelor de expertiză pentru volume de sec. XVI-XVII, susceptibile de a fi clasate în categoria fond.
  S-au făcut noi completări în catalogul cuprinzând Bibliile din colecţia Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
  S-au pus la dispoziţia utilizatorilor surse de informare bibliografică din colecţie. Cărţile solicitate au fost din următoarele domenii: istorie locală (monografii ale judeţului, oraşului, anuare ale şcolilor), istorie eclesiastică, istorie şi geografie a judeţelor învecinate (Maramureş, Sălaj), istoria Ungariei, periodice referitoare la Satu Mare, dicţionare, lucrări de heraldică, literatură română interbelică, teatru etc. De asemenea, s-a pus la îndemâna cercetătorilor documentaia necesară întocmirii Bibliografiei operei lui Jean Calvin.
  În scopul valorificării colecţiilor s-a participat la două manifestări legate de patrimoniul naţional, organizate de Bibliotecile Judeţene din Arad şi Dolj, cu comunicările Satu Mare şi Arad, interferenţe culturale şi Valorificarea patrimoniului cultural naţional prin redactarea de cataloage.
  S-au realizat bibliografii la cerere (Apa. File de istorie).
  S-au redactat lucrările: Din viaţa politică sătmăreană I. PNL Satu Mare. Tradiţie şi contemporaneitate (coautor Viorel Câmpean); s-a redactat lucrarea Grigore Maior. Portretul unui intelectual român din secolul XVIII (schiţă biografică de Viorel Câmpean). S-a participat la manifestările legate de dezvelirea busturilor unor personalităţi sătmărene: Grigore Maior (Sărăuad) şi Athanasie Doroş (Tarna Mare). De asemenea, s-a participat la prezentări şi lansări de cărţi în judeţ şi în judeţele vecine.
  S-a strâns documentaţia în vederea întocmirii unui caiet biobibliografic "Gheorghe Gheorghiade". S-a redactat o broşură legată de activitatea fostului director al bibliotecii, Gheorghe Gheorghiade la ceas aniversar.
  S-a participat la Caravana culturii sătmărene, cu prezentarea monografiilor de localităţi sătmărene tipărite până acum.
  S-a realizat expertizarea unor volume de carte veche la cererea unor utilizatori.
  S-a continuat prelucrarea publicaţiilor sătmărene (tipărituri despre Satu Mare sau editate şi tipărite în Satu Mare) existente în colecţie.
  S-a continuat verificarea fondului de carte veche (sec. al XIX-lea -începutul secolului XX), prin confruntarea numărului de inventar de pe document cu regisrul inventar.
  S-a continuat aranjarea alfabetică pe localităţi şi instituţii a anuarelor şcolare din fond.
  Din totalul fondului (cca. 78.000 de volume) au fost verificate 70%.
  S-au redactat materiale în vederea lansării noii pagini web a instituţiei.
  S-au început demersurile în vederea achiziţionării Fondului Nae Antonescu, efectuându-se deplasări la casa istoricului literar din Terebeşti. S-a procedat la evaluarea numerică sumară a fondului, la constatarea structurii fondului din punct de vedere al conţinutului. Am constatat că fondul este constituit din cca. 6000 de documente de bibliotecă (cărţi, manuscrise, periodice) incluzând volume unicat, ediţii prime, manuscrise inedite, cărţi cu însemnări, cu autografe ale unor autori consacraţi ai literaturii române. Volumele din acest fond constituie pentru istoria culturală locală un nesecat izvor de informaţii. Multe din lucrările de referinţă nu există în fondul Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Într-o primă fază, după ce volumele vor fi luate în evidenţă, fondul se va păstra la Colecţii speciale şi fond de patrimoniu, urmând ca apoi să fie prelucrat. S-ar impune constituirea unui atelier memorial, care să păstreze cât mai mult din personalitea "părintelui revuisticii". În acest scop, familia a fost de acord să doneze şi unele din lucrurile personale aflate în biroul de lucru, incluzând aici mobilierul, masa, maşina de scris "Consul" şi portretele scriitorilor români expuse în casă.
  Serviviul relaţii cu publicul
  Serviciul relaţii cu publicul se compune din următoarele compartimente:
  Sala de lectură (această secţie este sub sechestru judecătoresc din 16 martie 2007 şi, în consecinţă, nu a desfăşurat activităţi de bibliotecă specifice. Angajaţii acestei secţii şi-au desfăşurat activitatea fie în alte secţii subordonate serviciului - Secţia de împrumut pentru adulţi, Secţia de împrumut pentru copii, fie în departamente subordonate Serviciului de achiziţie, prelucrare şi evidenţă informatizată a colecţiilor, respectiv în Secţia de Colecţii speciale şi Fond de patrimoniu);
 • Secţia de împrumut pentru adulţi;
 • Secţia de împrumut pentru copii;
 • Filiala nr. 1, situată în cartierul Micro 16, strada Brânduşa, nr. 17;
 • Filiala nr. 2 "Lucian Blaga", situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII "Lucian Blaga" Satu Mare, et. II;
 • Filiala nr. 3, situată în incinta Liceului Teologic Ortodox Român "Nicolae Steinhardt", la parter.
În acest serviciu îşi desfăşoară activitatea 14 angajaţi, repartizaţi astfel:
 • Sala de lectură: 0 angajaţi;
 • Secţia de împrumut pentru adulţi: 6 angajaţi;
 • Secţia de împrumut pentru copii: 5 angajaţi;
 • Filiala nr. 1: 1 angajat;
 • Filiala nr. 2 "Lucian Blaga": 1 angajat;
 • Filiala nr. 3: 1 angajat.
Punctele de serviciu de la sediul central asigură un program de funcţionare cu publicul de 50 de ore/săptămână, în timp ce filialele asigură un program de funcţionare de 30 de ore/săptămână, în conformitate cu reglementările în vigoare (Legea Bibliotecilor, Nr. 334 din 31 mai 2002, republicată; Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice; Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene Satu Mare; Regulamentul serviciilor pentru public al Bibliotecii Judeţene Satu Mare şi normele IFLA - International Federation of Libraries Association).
Anul 2010 a însemnat o perioadă de revigorare vizibilă a activităţilor Bibliotecii Judeţene Satu Mare şi a utilizării serviciilor oferite, în comparaţie cu datele obţinute în anul 2009.
Dacă anul 2008 a fost un an al frustărilor şi neîmplinirilor, anul 2009 situează Biblioteca Judeţeană Satu Mare într-o perspectivă optimistă, iar anul 2010 aduce schimbări favorabile majore ce revigorează simţitor activitatea serviciilor pentru public.
Factorii care au determinat revigorarea activităţilor / serviciilor pentru public ale Bibliotecii Judeţene Satu Mare în anul precedent sunt:
 • - Redefinirea rolului bibliotecii publice şi importanţa sa majoră în toate aspectele vieţii sociale;
 • - Introducerea în circuitul lecturii publice a documentelor de bibliotecă achiziţionate;
 • - Posibilitatea accesării bazei de date a bibliotecii, stocată în soft-ul de evidenţă TINLIB;
 • - Posibilitatea de a accesa catalogul electronic al bibliotecii şi prin intermediul mediului virtual (pagina web www.bibliotecastaumare.ro);
 • - Punctele de serviciu de la sediul central şi filialele de cartier ale bibliotecii au avut o activitate constatntă şi neîntreruptă pe întreg parcursul anului 2010 (excepţie face Sala de lectură).
Sala de lectură, principalul punct de informare comunitară şi legislativă al judeţului adăposteşte cca 120.000 de unităţi de bibliotecă (cataloage, lexicoane, enciclopedii, bibliografii, colecţii legislative şi alte instrumente specifice de informare). Păstrarea sechestrului judecătoresc asupra acestui punct de serciviu se reflectă în menţinerea în cote relativ scăzute a numărului de utilizatori nou înscrişi, a vizitelor la bibliotecă, a tranzacţiilor de împrumut. Serviciile de orientare şi informare a utilizatorilor - specifice sălii de lectură - au fost preluate de către secţiile de împrumut la domiciliu şi sunt frecvent solicitate.
OBIECTIVELE CONTRACTULUI DE MANAGEMENT
Ca principale obiective cuprinse în contractul de management, pentru anul 2010, al d-lui Ardelean Ioan Mircea, director-manager al Bibliotecii Judeţene Satu Mare, au fost prevăzute următoarele:
 • - obligativitatea de a organiza, gestiona şi a conduce activitatea bibliotecii cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 • - creşterea numărului de utilizatori prin organizarea de diferite manifestări;
 • - creşterea numărului de documente achiziţionate;
 • - continuarea înregistrării în sistem electronic a tuturor documentelor de bibliotecă;
 • - organizarea de cursuri de pregătire profesională, trimestrial, cu bibliotecarii din judeţ;
 • - implementarea Programului Naţional de bibliotecă "Biblionet";
 • - propunerea şi realizatea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010;
 • - realizarea paginii WEB cu accesarea catalogului on-line;
 • - monitorizarea procesului civil între Consiliul Judeţean (Biblioteca Judeţeană) şi Federalcoop, inclusiv derularea negocierilor pentru scoaterea de sub sechestru a Sălii de lectură.
Cu sprijinul autorităţilor judeţene şi locale, cu implicarea activă a înregului personal al instituţiei, tote aceste obiective au fost realizate. Singura obiecţie se referă la modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Cu toate că bugetul alocat iniţial pentru anul 2010 a fost în valori superioare celui din 2009, restricţiile bugetare intervenite pe parcurs (reducerea cheltuielilor de personal cu 25% şi a celor materiale cu 20%, conform Ordonanţei 55/2010), au situat aceste valori sub cele realizate în anul precedent.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
În anul 2010, Biblioteca Judeţeană Satu Mare a beneficiat de următoarele sume din bugetul Consiliului Judeţean Satu Mare:
20092010
Total venituri1.470.0001.406.000-64.000
Cheltuieli pentru personal1.190.0001.008.000-182.000
Cheltuieli pentru achiziţia de documente64.000100.000+36.000
Alte cheltuieli materiale216.000298.000+82.000


COLECŢIILE BIBLIOTECII JUDEŢENE SATU MARE
Cele 430.011 documente de bibliotecă sunt structurate în:
 • Colecţii de bază destinate conservării şi studierii lor în Sala de lectură : 129.011
 • Colecţii uzuale destinate împrumutului la domiciliu : 225.000
 • Colecţii bibibliofile şi fond de patrimoniu : 76.000
ACHIZIŢIA DE DOCUMENTE20092010
Documente achiziţionate din fonduri bugetare2.1918.511+6.320
Documente achiziţionate cu titlu de donaţie1.2051.500+295
Total documente achiziţionate3.39610.011+6.615

UTILIZAREA BIBLIOTECII JUDEŢENE SATU MARE ÎN ANUL 2010
Numărul utilizatorilor serviciilor de bibliotecă a crescut sensibil în anul precedent, în condiţiile în care alte biblioteci similare se confruntă cu fenomenul reversibil. Scăderea numărului de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă este un fenomen general (şi un risc asumat!), cauzat de concurenţa cărţii cu mediul virtual. Excepţiile întăresc regula şi demonstrează faptul că programe şi strategii coerente pot aduce avantaje vizibile în valorile indicatorilor de performanţă realizaţi de instituţie. În cazul nostru, obiectivele şi mesajele proiectului Manifest pentru şcoală. Biblioteca publică susţine educaţia, au avut rezultatele scontate şi au (re)adus spre bibliotecă segmente importante de utilizatori, în special elevi şi cadre didactice. Un alt factor important care a influenţat creşterea numărului de utilizatori este calitatea colecţiilor pe care le deţinem. Profesionalismul şi dăruirea bibliotecarilor pentru nobila lor profesie, stabilirea şi conştientizarea rolului biliotecii publice în viaţa comunităţii sunt factori relevanţi care au determinat mulţi cetăţeni să devină membri înregistraţi ai istituţiei noastre.
Comparaţia datelor obţinute în anul 2010 cu datele obţinute în anul precedent, 2009 - an care a înregistrat o uşoară revigorare faţă de datele înregistrate perioadei imediat următoare închiderii sălii de lectură (13 martie 2007) - ne obligă să continuăm direcţiile startegice stabilite, să ne impunem îndeplinirea de noi obiective, să ajungem la nivelul indicatorilor de performanţă realizaţi în perioada anterioară "masacrului din 2007" şi apoi să-i depăşim.
Sala de lectură îşi are anumite segmente de utilizatori pe care nu-i mai regăsim în satatisticile de bibliotecă din ultimii patru ani. Sperăm să recâştigăm aceşti împătimiţi ai cărţii şi lecturii în viitorul apropiat.

De aproximativ 4 luni, este activă pagina web a Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Conţinutul său atractiv, datele actualizate, accesibilitatea informaţiilor au determinat peste 8.000 de utilizatori să ne viziteze în mediul virtual, în intervalul septembrie-decembrie 2010.
Programe şi evenimente culturale precum MANIFEST PENTRU ŞCOALĂ. BIBLIOTECA PUBLICĂ SUSŢINE EDUCAŢIA, apoi SĂPTĂMÂNA FAMILIEI, SĂPTĂMÂNA FĂRĂ TELEVIZOR şi CARAVANA CULTURII SĂTMĂRENE, dar şi alte activităţi organizate în colaborare cu numeroase instituţii de învăţământ sătmărene, au atras spre bibliotecă peste 7.000 de participanţi, mult peste numărul obţinut în anii anteriori.
Doar în cadrul MANIFESTULUI PENTRU ŞCOALĂ…am informat peste 3.500 de elevi din 23 de instituţii de învăţământ din Municipiul Satu Mare. Exprimat în procente, acest lucru înseamnă 15% din totalul elevilor care învaţă în şcolile şi liceele din municipiu.
SĂPTĂMÂNA FAMILIEI, SĂPTĂMÂNA FĂRĂ TELEVIZOR, a adus într-o singură zi la bibliotecă, aproape 700 de copii.
CARAVANA CULTURII SĂTMĂRENE din anul 2010 a oferit bibliotecii noastre posibilitatea de a poposi în toate oraşele din judeţ şi de a informa peste 850 de participanţi.


Creşterea numărului de documente împrumutate demonstrează faptul că a crescut apetitul sătmărenilor pentru lectură iar calitatea colecţiilor bibliotecii noastre îi satisface. Faţă de anul trecut, de pildă, s-au împrumutat cu 22.000 mai multe publicaţii.
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ OBŢINUŢI ÎN ANUL 2010 4,550,6
Indicatori de performanţă2010
Utilizatori înscrişi ca % din populaţia ţintă26,5%
Procentul utlizatorilor activ în anul 201019,67%
Utilizatori nou înscrişi din totalul utilizatorilor activi45,4%
Vizite la bibliotecă per capita 0,63
Vizite la bibliotecă per utilizator activ12
Vizite la bibliotecă per angajat5.020
Vizite la bibliotecă pe zi278
Documente împrumutate per capita1,2
Documente împrumutate per utilizator înscris
Documente împrumutate per utilizator activ23
Documente împrumutate per utilizator nou înscris
Documente împrumutate per vizită directă la bibliotecă2,5
Documente împrumutate per angajat la relaţii cu publicul (14 angajaţi)9.611,2
Documente împrumutate pe zi (253 zile efectiv lucrate)531,8
Documente achiziţionate / capita0,09
Documente achiziţionate la 1000 de locuitori10
Documente achiziţionate / utilizator înscris0,34
Documente achiziţionate / utilizator activ1,7

CONTRIBUŢIA PUBLICĂ PENTRU BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ SATU MARE
2010
Cheltuieli curente / capita12,50 lei
Cheltuieli pentru personal / capita9,00 lei
Cheltuieli pentru achiziţia de carte / capita0,90 lei
Alte cheltuieli material / capita2,60 lei

COSTURI
COSTURI2010
Cost / utilizator înscris (membru înregistrat)47,20 lei
Cost / utilizator activ239,90
Cost / vizită la bibliotecă20,00
Cost / împrumut10,45

Considerăm că au fost îndeplinite obiectivele propuse în contractual de management şi indicatorii de performanţă obţinuţi demonstrează acest lucru.

D I R E C T O R
Ec. Ioan Mircea Ardelean

Website counter

Ultima actualizare : 20.01.2011